نگر تا این شب خونین . . .

این شعر نفی خشونت را کسی  برایم فرستاد و من  خوش دانستم. برگردان زیر ( و شعر اصلی) را آورده ام. امیدوارم برگردانم چون آن بزرگواری نباشد که بنیانگذار مکتب ناتوریالیسم را مدیر مدرسه طبیعت ترجمه کرده بود. ترجمه را در تگ Alt  نیز گذاشتم. برای معنای هر بند نشانگر روی خط نگاه داشته شود.

درین گاهان شب ،

               منفجر شده بود.

                      مقتدر فرمانروای،

                                               بی تاج

                                               بی گرز مرصع

                                               بی کس

                                                        می تاخت.

این گاهان شهر

                    زیر و رو شده بود ؛

                                                و فریاد

                                                و آتش

                                                و گرمایش را

                                                          با غرور کیانی کار می بود.

 

می تاخت.

              و مردمیان نعره میکردند.

                            کس او را ندید

                                                  امشب:

                                                             اوست

                                                          تنهاترین

                                                          تنهاترین

                                                          تنهاترین

 

The time  . night,

               
Was exploded.

                      
Powerful ruler,

                                                ٌWith no
crown

                                              
With no maul stud

                                               
Lonely

                                                       Was riding
.

The Time .City

                  
Was alterated;

                                                
And cry

                                                
And fire 

                                                And its
Heating ...

                                                          
Kiani 
zeal was attaked .

 

He was riding.

              
And Mrdom would yell. 

                            Were not there
one of his sawers.

                                                  
Tonight:

                                                             
He is 

  Lonely the most 

  Lonely the most 

            Lonely

. . .       the most        
                                     

 

/ 0 نظر / 4 بازدید