آی ناخدا!

به شهیدان سبز ، ندا و سهراب

جامه ات بدرای برتن، بیم موج است

                                                      ناحدای پیر بد اختر!

اژدها بر آب خیزان میخرامد.

خوابهای آفریدون از دروغ       و تهمت و              سالوس آشفتند.

و دیگر توده ها را چامه هاست

                                           شوربخشی نیست.

 

آی کی کاوه آسنگر چرمینه در باد!

                                              فریاد نایت باد تر باد!

 برخیز ،  این  ریشه خشم خدایی را بسوزان!

همراه شو ، وین شوکران ناخدایی را بنوشان! 

                            وین بیصدایی را نیوشان!

                                                       با غروری سبز

                                                                      در شولای سبزفام شبانی.

/ 0 نظر / 2 بازدید