یک رباعی و یک هایکو

کشتی سخت پی شوم سیه ابر سپید             بی تکلف   د ر  خلیج   باد  لنگر   می تنید

گفتمش نیک پیا! بحر کفا! بارت چیست             گفت اشک سنگ می آرم همی گیرم نبید

(ویراسته در 22 آتور ماه)

******

برنشسته  نزد آتشی گرم

          بر یگانه چوبین سریر راحتناک

                         - میخورد نارنگی

/ 0 نظر / 2 بازدید