در دیرگاهی از شبهای  نازمستان

بر مهراب موکب صدپای تخدر صلوات

ریشه ها بر کف ، گویی مسافری

در انتظار بود

                      و ده واژه بیش نمیدانست.

/ 0 نظر / 5 بازدید