بحر طویل : اعتراف

نکته: این بحر طویل یادگار این دوران است که در چند جایی (آیطنز و هیومر دات آی آر) پست شد.

اعتراف

من اعتراف میکنم: خیانت و پرده دری، حمله به بیت رهبری ، سروری و در به دری ، ریختن در دری و انقلاب مخملی. اوباما به خودم گفت که رو باده بیاشام و بخوان" یار دبستانی من " را و به تن پوش کفن را و بزن ساز وطن را و نشان رنگ چمن را به براندازی نرمی.

منم شر و منم شور و منم ضارب مامور و منم کافر مکفور و منم نور علی نور منم غافل مغفول. تقلب که فقط رمز شبی بود و شب پر غضبی بود و چه پر تاب تبی بود.

بهل تا به تو گویم که چه رفت این سر مارا که زبان کند مدارا و خیانت آشکارا. یکی مخمل نغز و دو سه تا کهنه سبز و تحف شهر نطنز و صله مدح نتانیاهوی بی ریش. و شیخی که به خود بسته یکی خیش و فروشد به جهان دیش و زند نیش و خورد میش و رود کیش ، پس و پیش.  و میری که حسین است و سیادت به جهان کرده نشانش و سیاست به دو ابروی کمانش، که ماند بز اخفش به حماقت و لئامت.

و کنم چند تشکر : ز ستاننده داد و ضل الله علی العرض. پدر بی پدر ملت مقهور. ولی مانده به فقهش و علی مانده به عدلش و به مسلک چو یکی ترک اصیل و به جهانگیری و نظمش چو ذوالفیل و ابابیل. و از آن کلب خدا ، نوکر دین  ، رییس جمهور شجاع. و به آن دارالشفا بند شش محبس مفخور اوین. و دگر نیست زیاده غرضی و یا گشاده عرضی.

/ 0 نظر / 2 بازدید