با خشونت آیینان در سه هایکو

با تابوتی به دنبالش

در جغرافیای بی آب و علف میرود،

      -مرد روزنامه نویس

*****

چه مظلوم مینماید

تندیس تفنگدار میدان شهر

       -زیر باران پاییزی

*****

لکه ای خون

پخش بر برف سپید

       -کاغذ من

/ 0 نظر / 3 بازدید